Islam Dilemma rond de kruisiging van Jezus
door Elbert Pogosjan

 

Abstract
De kruisiging van Jezus is een van de sterkste historische feiten die wij bezitten uit antieke tijden. Echter, Mohammed blijkt een incorrect beeld te schetsen van het kruisigingsverhaal van Jezus. Hierdoor komt de Islam tot een dilemma en zijn moslimgeleerden gedwongen tot nood-interpretaties, terwijl sommigen zelfs toegeven dat de islamitische visie niet samengaat met de historische feiten.

 

De Kruisiging vanuit Bijbel en Historie

De kruisiging en de dood van Jezus Christus zijn twee van de sterkste historische feiten die wij over hem weten. Er zijn veel zowel pro- als anti christelijke bronnen die dat getuigen.

Zo hebben wij bijvoorbeeld het getuigenis van de anti-christelijke Romeinse historicus Tacitus dat Jezus geëxecuteerd zou zijn: “Hun aanlegger, Christus, was geëxecuteerd onder Tiberius door de gouverneur van Judea, Pontius Pilatus.”[1] Een ander anti-christelijk argument komt van Josephus die op een sarcastische wijze over Jezus schreef: “Deze persoon was de Christus. En toen Pilatus hem veroordeeld had om gekruisigd te worden bij zijn beschuldiging door een van onze leiders, …”[2] Ook pro-christelijke getuigen bevestigen de kruisiging en dood van Jezus. Zo is daar Petrus, die duizenden met deze woorden aanspreekt: “Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt.” Handelingen 2:36. Petrus veronderstelt de kruisiging hier als algemeen bekend. Daarbij waren de apostelen expliciet in het verkondigen van de kruisiging. Een voorbeeld is Paulus, die eerst een christenvervolger was, maar later volgeling van Jezus werd:

“Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. 2 Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde.” 1 Korinthiërs 2:1.

Paulus zegt bovendien: “De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, 23 maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, ..”  1 Korinthiërs 1:22. Uit deze citaten blijkt dat de kruisiging en de opstanding van Jezus de kern van het christelijk geloof vormen. Hierop is ook de mogelijkheid tot redding en eeuwig leven bij God gefundeerd.


Kruisiging binnen de Islam

Echter wie de beschrijving van Mohammed raadpleegt, vindt een heel ander verhaal. In eerste instantie geeft Mohammed bijzonder genoeg aan dat hij als profeet zou zijn geroepen door God en dat hij de Bijbelse boodschap en redding van God komt bevestigen. Dat zien we onder andere in Soera 5 (al-Maidah) vanaf vers (ayat) 48. Mohammed zegt hier dat hij geroepen is om de Torah en de Evangeliën te bevestigen “En Wij(Allah) hebben aan jou het Boek (de Koran) met de Waarheid neergezonden, ter bevestiging van de Schrift die eraan vooraf ging en ter bescherming“.


Vooral als de voorgaande verzen vanaf vers 42 erbij genomen worden, wordt het duidelijk dat het bij “de Schrift” om de Bijbelse boeken gaat. De meest bekende en gebruikte exegeticus binnen de soennitische stroming, Ibn Kathir, schrijft het volgende over dit vers:

Allah sprak over de Torah die Hij aan de profeet Mozes geopenbaard had, met wie Hij rechtuit sprak: die [Torah] prijzend, bevelend dat het geimplementeerd dient te worden voordat het vervangen zou worden. Allah benoemt dan de Evangeliën, prees ze en gaf de opdracht aan Zijn mensen om ze te volgen. Vervolgens benoemt Hij de glorierijke Koran die Hij aan Zijn vereerde dienaar en Boodschapper neerzond.[3]


Islam Dilemma omtrent de kruisiging en Jezus’ dood

Aangezien Mohammed claimt de Schrift te bevestigen, zou je verwachten dat Mohammed ook de redding van God door de kruisiging van Jezus zou verkondigen aan zijn eigen (Arabische) mensen. Echter, verbazingwekkend genoeg zegt Mohammed in Soera 4 An-Nisa vers 157: “En (wegens) hun uitspraak “Wij hebben de Masih ‘Isa, zoon van Maryam’, gedood”. Maar zij doodden hém niet en zij kruisigden hém niet, maar iemand die voor hen op hem leek.

De ontkenning van Jezus’ kruisiging brengt de Islam tot een dilemma. Ten eerste geloofden en beweerden de Joden niet dat Jezus de Messias (Masih) is, waardoor Mohammed’s weergave van hun eventuele uitspraken over Jezus’ dood al geen hout snijdt. Ten tweede is de uitspraak van Mohammed omtrent de kruisiging  in tegenspraak met de voorgaande boeken (Tora en Evangeliën), hoewel Mohammed zelf beweert ze te bevestigen. Maar vooral: Jezus’ kruisiging ontkennen is historisch incorrect. Maar het dilemma eindigt daar niet.  Mohammed ontkent ook Jezus’ sterven, dus ook zijn begrafenis en de opstanding, die even goed historisch geworteld zijn.  Vanuit de Islam blijven deze feiten onverklaarbaar. De bewering in Soera 4:157 dat er iemand anders moest zijn gekruisigd, is bijzonder onwaarschijnlijk. In de eerste plaats had de menigte een eventuele persoonsverwisseling op kunnen merken tijdens de kruisiging, tot aan de begrafenis. Imam al-Suyuti probeert dit dilemma te ondervangen in zijn tafsir (exegese) al-jalalayn van Soera 4:157:

Geprezen is Allah dat zij beweren dat zij Isa gedood zouden hebben maar zij hem niet gekruisigd hadden maar iemand anders was in zijn plaatst gezet die een zelfde verschijning had. Met andere woorden: God deed iemand anders’ gezicht doen lijken op dat van Jezus en zo dachten zij dus dat het Jezus was“.[4]

Maar zelfs wanneer de menigte door Allah misleid was, dan blijft nog staan dat Jezus’ naaste vrienden er heilig van overtuigd waren dat Jezus was gestorven. Dit wordt ook onderstreept door hun latere verbijstering over Zijn opstanding. Voor meer info wat de historische argumentatie betreft klik hier.

Omdat het dilemma van de Islam met de kruisiging en dood van Jezus zó onvermijdelijk is, zijn er zelfs prominente moslimgeleerden en -historici die door de feiten gedwongen zijn om toe te geven dat Jezus inderdaad gekruisigd is. Zo schrijft Aslan Reza in zijn boek Zealot: The Life and Time of Jesus of Nazareth dat Jezus gekruisigd zou zijn. Hij zegt in een van zijn interviews met Lauren Green zelfs letterlijk: “hij was zeer zeker gekruisigd“.[5] Daarnaast hebben we Shabir Aly, een leidende geleerde in de moderne Soennitische  gemeenschap, die tijdens het debat “Hoax or History? Did Jesus rise from the dead?” met William lane Craig in 2009 toegaf dat Jezus inderdaad gekruisigd moet zijn. Hij kwam vervolgens met een tussenoplossing dat Jezus het op de een of andere natuurlijke manier toch overleefd zou hebben na het proces.[6] Dit is allereerst ondenkbaar, omdat Jezus nadat Hij zijn laatste adem gaf nog eens doorstoken werd met een speer om te verzekeren dat Hij dood was,  zie Johannes 19:34. Tegelijkertijd is deze tussenoplossing in tegenstelling tot wat de algemene islamitische leer al eeuwen lang verkondigd heeft, namelijk dat er iemand anders in plaats van Jezus gekruisigd zou zijn die op hem leek.


Conclusie

De kruisiging en begrafenis van Jezus zijn algemeen aanvaarde, historisch vaststaande feiten. De Seculiere, Joodse en Christelijke bronnen zijn hierin unaniem. Daarbij geloven ook Islamitische geleerden  – in tegenspraak met Islamitische geschriften – dat Jezus gekruisigd is. Hieruit vloeit voort dat de feiten en de Islam elkaar tegenspreken. De Islam heeft tot dusver geen geloofwaardige argumenten naar voren weten te brengen waarom Jezus niet gekruisigd en gestorven zou zijn.

 

Referentielijst

[1] Tacitus, Cornelius P. (1952 reprint), The Annals and the Histories, trans. Michael Grant (Chicago, IL: William Benton, Great Books of the Western World Series, vol. 15 p.44

[2] Sanders, E.P. (1993), The Historical Figure of Jesus, New York: Lane-Penguin, p.15

[3] Tafsir Ibn Kathir, Soera 4:157, www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=768&Itemid=60

[4] Tafsir al-Jalalayn, Imam al-Suyuti, Soera 4:157, http://www.altafsir.com

[5] Interview Aslan Reza met Lauren Green, https://genius.com/Reza-aslan-interview-on-zealot-the-life-and-times-of-jesus-of-nazareth-annotated

[6] Debat Shabir Aly vs William Lane Craig, “Hoax or History? Did Jesus rise from the dead?” http://www.reasonablefaith.org/debate-transcript-hoax-or-history-did-jesus-rise-from-the-dead