Allah de Misleider?
Door Elbert Pogosjan

 

Abstract
Mohammed leert dat Jezus op het laatste moment opgenomen werd door Allah en dat er iemand anders in zijn plaats gekruisigd werd die op hem leek. Dit creëert allerlei dillema’s waardoor God uiteindelijk in een kwaad licht gezet wordt. Na overwegingen blijkt deze uitspraak niets anders te zijn dan een slecht doordacht betoog te zijn van Mohammed, wellicht met het doel om zijn Arabische geloof te promoten.

 

De Islam leert in Soera 4:157 dat Jezus niet gekruisigd is. Dit verhaal heeft veel discussies met zich mee gebracht vanwege zijn historische incorrectheid. Zie het artikel “Feiten over de Historische Jezus”[1] over de historische Jezus. Het is vooral onrealistisch vanwege het feit dat er honderden mensen aanwezig waren bij de kruisiging waaronder de moeder van Jezus, Maria Magdalena en zelfs de apostel Johannes die het zagen gebeuren. Maar nee, Jezus is niet gekruisigd volgens Mohammed. Vreemd genoeg komt de Islam met de verklaring dat Allah op het laatste moment Jezus vervangen zou hebben met iemand die op hem leek voordat zij hem konden kruisigen. De ongeloofwaardigheid wordt groter wanneer de Islamgeleerden verschillende verklaringen geven wie de vervangende persoon zou zijn. Ibn Kathir geeft aan dat het een jonge vrijwilliger was.[2] Het zogenaamde evangelie van Barnabas uit 16e – 17e eeuw na Christus zegt dat het Judas de verrader was.[3] Een derde kandidaat, genoemd door al Tabari [4], is een Joodse of een Romeinse soldaat genaamd Tatianos.

In tussentijd werd geen één de apostelen van Jezus op de hoogte gehouden van de vervanging door Allah. Vanzelfsprekend dachten de apostelen dus dat Jezus gekruisigd was. Dat schreven zij op en dat verkondigden zij. En zo is het christendom begonnen. Dat alleen natuurlijk als wij het verhaal van Mohammed geloven. Het is immers niet alleen ongeloofwaardig, het stelt ons ook voor een paar grote dilemma’s.

Allah de Misleider

Ten eerst wordt hier Gods betrouwbaarheid geschaad. In dit betoog wordt God als een laffe leugenaar weergegeven die de mensen misleidt zonder enig vorm van belang voor de waarheid te hebben. Wat het verhaal erger maakt is dat hij de waarheid ook niet aan de volgelingen van Jezus bekend gemaakt zou hebben. De misleide apostelen schreven dan wat zij zagen op en verkondigden dat; en zo is het christendom ontstaan volgens de islam. Als wij dit verhaal willen geloven dan komt het er op neer dat het christendom ontstaan is doordat Allah de oprechte apostelen misleid heeft waardoor er vervolgens miljarden christenen tot op de dag van vandaag een slachtoffer van zijn misleiding zijn.

Theologische incorrectheid vanuit de Islam

Dit betoog brengt tegelijkertijd de Islamitische theologie tot in een knoop. Volgens Allah zijn de discipelen van Jezus op het juiste pad en overwinnaars in vergelijking met de ongelovigen volgens Soera 61:14

“O, u die gelooft, weest Allah’s helpers, zoals toen Jezus, zoon van Maria, tot zijn discipelen zei: “Wie zijn mijn helpers terwille van Allah?” De discipelen antwoordden: “Wij zijn Allah’s helpers!” Toen geloofde een gedeelte van de kinderen Israėls, terwijl een ander deel niet geloofde maar Wij hielpen de gelovigen tegen hun vijand en zij werden overwinnaars.”[5] 

Echter doordat zij een misleiding zijn gaan prediken, omdat zij misleid werden door een bepaald iemand, kunnen zij niet als overwinnaars van de waarheid beschouwd worden, maar eerder als verspreiders en grondleggers van een valse religie. Dat is dus in contradictie is met de leer van de Islam. Daarnaast is het ook in tegenstrijd met een van de titels van Allah zoals al-Adl en al-Barr – de rechtvaardige of al-Haqq – de Waarheid.

Theologische incorrectheid vanuit het christendom

Als we de woorden van Jezus zelf raadplegen dan zien wij dat hij nadrukkelijk aangeeft dat hij gedood zou worden en dat hij dat uit vrije keus accepteert ten behoeve van de mogelijke menselijke redding. Dat zien wij bijvoorbeeld in Markus 10:45 “de ​Mensenzoon​ is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.”[6] Of Johannes 10:17-18 De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. 18 Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.”.[7] Daarnaast, op het moment dat de soldaten Jezus gevangen gaan nemen, vlak voor zijn kruisiging, sloeg de apostel Petrus ter bescherming het oor van een soldaat af. Daarop zei Jezus in Matteus 26:52

“Daarop zei ​Jezus​ tegen hem: ‘Steek je ​zwaard​ terug op zijn plaats. Want wie naar het ​zwaard​ grijpt, zal door het ​zwaard​ omkomen. 53Weet je niet dat ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen ​engelen​ ter beschikking zou stellen? 54Maar hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, waar staat dat het zo moet gebeuren?”[8]

We zien dus dat dit niet alleen de wil van Jezus was om gevangen en gedood te worden, maar dat het al honderden jaren eerder voorspeld was in het Oude Testament als de manier waarop Gods redding zou plaatsvinden. Dat Mohammed dit tegenspreekt, betekent dat hij het opgezette reddingsplan van God volledig verwerpt en een nieuwe Meccaanse god introduceert.

Historische incorrectheid

De bewering dat Jezus niet gekruisigd en gedood zou zijn kan op geen enkele wijze correct zijn omdat hij ongeveer drie dagen later uit de dood opstaat en zich levend kenbaar maakt aan zijn discipelen. Om uit de dood op te staan leidt toe dat die persoon eerst dood moest zijn geweest. Zodoende is de bewering van Mohammed (>6 eeuw later) niet verenigbaar met de bijbelboeken die uit de tijd van de vroege kerk (1e eeuw) stammen. In Lukas 24:39 laat Jezus nadrukkelijk zijn wonden van de kruisiging zien nadat zijn discipelen van gedachte waren dat het een geest zou zijn “Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf. Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.”[9] Sindsdien weten wij dat de apostelen de wereld ingegaan zijn en tot hun dood een opgestane Jezus verkondigd hebben. [10] Daarnaast hebben we Paulus, die eerst een christenvervolger was. Hij werd als Joods schrift geleerde op pad gestuurd om Christenen te vervolgen. Onderweg naar Damascus werd hij door de opgestane Jezus bezocht en werd sindsdien zijn volgeling. [11] Zo vertelde hij ook over een gekruisigde en opgestane Jezus tot in Rome waar hij vanwege zijn verkondiging gedood werd.

Conclusie

Wat de Islam dus over de christenen eigenlijk leert is; de reden waarom een christen gelooft dat Jezus gekruisigd is, komt omdat Allah een uitstekende taak verricht heeft om miljarden christenen in de maling te nemen. Pas zeshonderd jaar later zou Allah een Arabisch zelf benoemde profeet uitkiezen, die de waarheid zou verkondigen dat Jezus niet gekruisigd zou zijn. We hebben gezien dat de problematiek van deze leer zo groot is dat het voor een gezond denkend persoon onmogelijk is om deze beweringen serieus te nemen, laat staan als een openbaring van God. Allereerst is het in tegenspraak met zijn eigen theologie. Het bewijst onwetend te zijn over Gods plannen die duizenden jaren al vaststaan. Het spreekt de historie en de opstanding tegen. Daarom kan dit op zijn best als niet anders beschouwd worden dan een ondoordacht en slecht verzonnen verhaal van Mohammed. De meest logische conclusie zou dan zijn dat hij de misleider is en niet God. Op zijn ergst zou het een openbaring zijn. Als het een openbaring zou zijn, dan is het eerder van een entiteit die verwarring over God en zijn redding wil zaaien en de hele komst van Jezus als waardeloos wilt bestempelen.

 

Referentielijst

[1] Pogosjan, E. Feiten over de Historische Jezus, 2017

[2] Tafsir ibn Kathir, Soera Nisaa, ayat 157

[3] Evangelie van Barnabas, 16e eeuw document

[4] Tafsir ibn Abbas, Soera Nisaa, ayat 157

[5] Soera As-Saff, ayat 14

[6] De Bijbel, Marcus 10:45

[7] De Bijbel, Johannes 10:17-18

[8] De Bijbel, Matteus 26:52

[9] De Bijbel, Lukas 24:39

[10] Forbush, William B., ed. (1954), Fox’s Book of Martyrs (Grand Rapids, MI: Zondervan), p.2-5

[11] De Bijbel, Handelingen 9